Cuma, 17 Ocak 2014 09:07

Amacımız

Vakıf sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş olup;

a) Vakıf üyelerinin sosyal güvenliği ve yardımlaşmalarını sağlamak amacıyla emeklilik yardımı uygulamasını gerçekleştirmek.

b) Üyelerden emekli olacaklara, görev kazasına veya meslek hastalığına uğrayanlara, malul olanlara, ölenlerin hak sahiplerine vakıf senedinde ve ilgili yönetmeliklerde yazılı hükümler gereğince ödemelerde bulunmak.

c) Vakfın imkanları ölçüsünde üyelerine yönelik diğer eğitsel, sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak,

d) Üyelerin konut ihtiyacını karşılamak amacı ile gerekli girişimlerde bulunmak, üyelerine elverişli faiz ve şartlarla kredi açmak,

e) Üyelerin, zorunlu ihtiyaçlarının temini, evlenme yardımı, çocuklarının öğrenim masraflarının karşılanması amacı ile uygun faiz ve şartlarla kredi açmak, karşılıklı veya karşılıksız öğrenim bursu vermek,

f) Vakfın mevcut imkanları oranında en az ücretle, üyelerin ve ailelerinin dinlenmelerini temin etmek için uygun yerlerde dinlenme tesisleri açmak, metropol şehirlerde veya gerekli görülecek mahallerde katip evleri ve lokaller açmak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak, var olanlardan yararlanmayı sağlamak,

g) Üyelerin ve ailelerinin sportif faaliyetlerini desteklemek amacı ile vakıf yararına her türlü spor kulüpleri kurmak veya mevcutlardan yararlanmayı sağlamak,

h) Yangın, deprem, sel gibi doğal afetlerde zarar gören üyelerine ayni veya nakdi yardımda bulunmak, gerektiğinde düşük faizli kredi vermek,

ı) Emekli üyelere huzur evleri açmak, tahsis etmek ve işletmek,

j) Üyelerin çocuklarının okul öncesi dönemlerinde; kreş, çocuk kulübü, anaokulu gibi tesisler açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek veya mevcutlardan istifadeyi sağlamak,

k) Vakfın imkanları ölçüsünde, üyeleri ile bakmakla yükümlü olduğu ( eş ve çocukları, anne, baba ve kardeşleri) aile fertlerinin sağlıklarını korumak için faaliyette bulunmak, muayenehane, poliklinik, vakıf hastanesi gibi sağlık tesisleri kurmak ve işletmek, sağlık sigortaları hizmetlerini yapmak, acentelikler almak, aracılık yapmak,

l) Vakfın tanıtılması ve sosyal faaliyetlerinin duyurulması amacıyla mesleki yayınlar, bültenler ve dergiler çıkarmak.

 

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

Vakfın amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallar bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir, ferağ ve temlik etmeye, kiraya vermeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir yada birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış, vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, devir ve temlik etmeye, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule,bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka teminat ve kefaletleri kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç para almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeler yapmaya, Türk Medeni Kanununun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini 903 Sayılı Kanunla yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Okunma 8197 defa Son Düzenlenme Perşembe, 23 Ocak 2014 11:50Bülbülderesi Caddesi No:26/9 Küçükesat/Ankara Tel:0312.4341479 Faks:0312.4343589