Cuma, 17 Ocak 2014 09:18

Vakıf Senedi

VAKIF SENEDİ

BAŞLANGIÇ  

Ankara 14 Noter Vekili Yeminli Katibi Koray YURTOĞULLARI, Ankara 12 Noter  Başkatibi,  Veli Kazım ÖZEKİCİOĞLU,  Türkiye Noterler Birliği Muhasebe Müdürü, Bedri AKKÖSE, Ankara 13 Noter Başkatibi  Seyit Ahmet ARISEVEN ve Ankara 9 Noter Veznedarı Gülhan  FIRATLI  tarafından ; Türk Medeni Kanununun 73. ve  müteakip maddeleri hükümlerine göre bir Vakıf kurulmuştur.

VAKFIN ADI VE MERKEZİ

MADDE-1

Vakfın adı  “T.C. NOTERLERİ PERSONELİ YARDIMLAŞMA VAKFI”dır. Kısa adı “NOT.PER.VAK” dır. İş bu resmi senette sadece “Vakıf ” denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ : Ankara’dadır.

ADRESİ  : Bülbülderesi Caddesi, No: 26/9 Küçükesat/ Ankara’ dır.

Merkez ve birimlerin aynı şehirdeki adreslerinin  değiştirilmesi Vakıf senedinin değiştirilmesini gerektirmez, adres değişikliği Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirilir.

İlgili mevzuat çerçevesinde, izin almak kaydıyla  yurt içinde şube, temsilcilik ve irtibat büroları açabilir. Faaliyetlerini merkezle birlikte açacağı birimler vasıtasıyla yürütebilir.

VAKIF SENEDİNDE YER ALAN DEYİM VE SÖZCÜKLERİN TANIMI

MADDE 2

Bu Vakıf Senedinde;

a) “VAKIF SENEDİ” deyimi; T.C. Noterleri Personeli Yardımlaşma Vakfı’na ait işbu Vakıf senedini,

b) “T.C. NOTERLERİ PERSONELİ”deyimi; T.C. hudutları dahilindeki noterliklerde çalışan  kişileri,

c)   “BİRLİK” kelimesi; Türkiye Noterler Birliği’ni,

d) “NOTER ODALARI” deyimi; Kanunla kurulmuş veya kurulacak Türkiye Noterler Birliği’nin bölgesel organlarını,

e)  “VAKIF BİRİMİ” deyimi; Vakıf faaliyetlerinin yürütüldüğü merkez, şube, temsilcilik ve irtibat bürolarını,

f) “ÜYELİK ŞARTLARINA BAĞLI İŞYERİ” deyimi;  T.C. hudutları dahilinde bulunan; Noterlik Daireleri, Noter Odaları, Birlik Merkezi  ve birimleri ile Vakıf Birimleri’ ne ait İşyerlerini,

g)  “ÜYE” kelimesi; vakıf senedi hükümlerine göre, vakfa üyeliği kabul edilenleri,

h) “MATEMATİK REZERV” sözcüğü; her türlü gelirlerle birlikte üyenin  vakıftaki toplam birikimini,

 ı)  “ASGARİ YILLIK GARANTİ MAAŞ” sözcüğü; matematik rezervin teknik faiz olan %7,5’ ile çarpımını,

j) “İLAVE MAAŞ ” sözcüğü;  üyenin sadece son yıldaki toplam faiz gelirinden, garanti maaş miktarı düşüldükten sonra kalan miktarın, üyenin daha önce belirlediği seçeneğin oranı ile çarpımını,  İfade eder.

VAKFIN  AMACI

MADDE 3

Vakıf sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş olup;

a) Vakıf üyelerinin sosyal güvenliği ve yardımlaşmalarını sağlamak amacıyla emeklilik yardımı uygulamasını gerçekleştirmek.

b) Üyelerden emekli olacaklara, görev kazasına veya meslek hastalığına uğrayanlara, malul olanlara, ölenlerin hak sahiplerine vakıf senedinde ve ilgili yönetmeliklerde yazılı hükümler gereğince ödemelerde bulunmak.

c) Vakfın imkanları ölçüsünde üyelerine yönelik diğer eğitsel, sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak,

d) Üyelerin konut ihtiyacını karşılamak amacı ile gerekli girişimlerde bulunmak, üyelerine elverişli faiz ve şartlarla kredi açmak,

e) Üyelerin, zorunlu ihtiyaçlarının temini, evlenme yardımı, çocuklarının öğrenim  masraflarının karşılanması amacı ile uygun faiz ve şartlarla kredi açmak, karşılıklı veya karşılıksız öğrenim bursu vermek,

f) Vakfın mevcut imkanları oranında en az ücretle, üyelerin ve ailelerinin dinlenmelerini temin etmek için uygun yerlerde dinlenme tesisleri açmak, metropol  şehirlerde veya gerekli görülecek mahallerde katip evleri ve lokaller açmak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak, var olanlardan yararlanmayı sağlamak,

g) Üyelerin ve ailelerinin sportif faaliyetlerini desteklemek amacı ile vakıf yararına her türlü spor kulüpleri kurmak veya mevcutlardan yararlanmayı sağlamak,

h) Yangın, deprem, sel gibi doğal afetlerde zarar gören üyelerine ayni veya nakdi yardımda bulunmak, gerektiğinde düşük faizli kredi vermek,

ı) Emekli üyelere huzur evleri açmak, tahsis etmek ve işletmek,

j) Üyelerin çocuklarının okul öncesi dönemlerinde; kreş, çocuk kulübü, anaokulu gibi tesisler açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek veya mevcutlardan istifadeyi sağlamak,

k) Vakfın imkanları ölçüsünde, üyeleri ile bakmakla yükümlü olduğu ( eş ve çocukları, anne, baba ve kardeşleri) aile fertlerinin sağlıklarını korumak için faaliyette bulunmak, muayenehane, poliklinik, vakıf hastanesi  gibi sağlık tesisleri kurmak ve işletmek, sağlık sigortaları hizmetlerini yapmak, acentelikler almak, aracılık yapmak,

l) Vakfın tanıtılması ve sosyal faaliyetlerinin duyurulması amacıyla mesleki yayınlar, bültenler ve dergiler çıkarmak.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ

İŞ VE İŞLEMLER

MADDE 4

Vakfın amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallar bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir, ferağ ve temlik etmeye, kiraya vermeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir yada birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış, vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, devir ve temlik etmeye, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka teminat ve kefaletleri kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç  para almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeler  yapmaya, Türk Medeni Kanununun  46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini 903 Sayılı Kanunla yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

MADDE 5

VAKFIN MAL VARLIĞI

1- Vakfa giriş, aylık ve ölüm aidatlarıdır. Vakfa ilk kayıt olan üyeden üye olduğu aylardan itibaren bir defaya mahsus olmak üzere aylık aidat tutarından üye giriş aidatı alınır. Bu miktar yönetim kurulu tarafınca artırılabilir veya eksilte bilinir.

2- Aylık aidat miktarı vakıf yönetim kurulunca bir sonraki yılın aidat tutarı, bir önceki yılın Kasım ayında belirlenir ve üyelere duyurulur. Yıl içinde aylık aidat miktarında değişiklik yapılamaz  bir sonraki  yılın aylık aidat miktarı bir önceki  yılın aidat miktarının %50’sinden az ve % 200’den fazla tespit edilemez.

3- Ölüm tazminatını karşılamak üzere vefat eden her üye için kalan üyeler aylık aidat miktarının %50’si  tutarında ve bir defa olmak üzere ölüm aidatı öderler. Ölüm aidatı vefat eden her üye için ayrı ödenir.

VAKFIN GELİRLERİ

MADDE 6

Vakfın gelirleri aşağıda yazılıdır:

a) Vakıf senedi hükümlerine göre üye aidat ödemeleri (Üye, Yönetim Kurulu’nca belirlenen asgari aidatı ödemekle mükelleftir. Ancak isteğine bağlı olarak aidat miktarını sınırsız olarak kendiliğinden artırabilir veya asgari aidat miktarına kadar azaltabilir. Asgari aidat miktarı müteakip yıllarda mevcut aylık aidat miktarının %100’ünü aşamaz.),

b) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı-şartsız bağış ve vasiyetler, ayni veya nakdi yardımlar,

c)  Vakıftaki fonların işletilmesi, nemalandırılması ve faiz gelirleri,

d) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler,

e) Vakıf menkul ve gayri menkulleri  ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler,

f ) Vakfa gelir sağlamak amacıyla yapılacak müsamere, balo, kermes, konser, piyango çekilişi, tiyatro, spor müsabakaları ve her türlü yarışmalardan elde edilecek gelirler,

VAKIF ÜYELİĞİ SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI

MADDE 7

Vakıf üyelerinin birikimleri ve nemaları ile diğer gelirleri sonucu oluşan rezervlerinin, aktüeryal hesaplar dikkate alınarak yardım yapılmasını sağlayan bu  Vakıf üyeliği sistemin de, kapitalizasyon (biriktirme) yöntemi uygulanacaktır.

Üyelerin ödedikleri pirimler ile meydana gelen birikimleri ve bunların işletilmesi sonucu elde edilen nemalar ile diğer gelirleri her yıl hesap dönemi sonunda birleştirilerek üyenin toplam rezervi tespit edilir. Bu miktar bir sonraki hesap dönemine aktarılır.

Yıl içerisindeki her türlü nemalar toplanarak, üyenin  Vakıf üyeliği sistemdeki mevcut birikimi esas alınıp günlük adat sistemine göre bulunacak nema dağıtım katsayısına bağlı olarak dağıtım yapılır ve üyenin yıl sonu rezervi böylece belirlenir.

EMEKLİ AYLIĞININ HESAPLANMASI

MADDE 8

Emekli aylığı seçeneğini tercih eden üye dahi her hesap döneminin başından üç ay evvel yazılı müracaatta bulunarak  Vakıf üyeliğinden çıkabilir. Bu durumda 15. maddeye göre işlem yapılıp ilişiği kesilir.

Vakıf senedine göre emeklilik aylığını almaya hak kazanan üyeye bağlanacak emekli aylığının hesabı aşağıdaki ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

Öngörülen bu Vakıf üyeliği sisteminde teknik faiz yıllık % 7,5 olarak kabul edilmiştir. Vakıf üyeliği sisteminde üyenin matematik rezervi ile elde edilen gelirleri üyenin ortalama ömrü içerisinde  ( asgari maaş garanti edilerek) maaş olarak ödenir.

Bu asgari garanti maaş; altmışbeş yaşından önce emekli aylığı bağlanacaklar için esas alınan teknik faiz ve ölüm tablolarına göre hesaplanan komütasyon sayılar ile belirlenir. Altmış beş yaşından sonra  emekli aylığı bağlanacaklar için her yılın sonundaki üye rezervinin  teknik faiz ile çarpımı sonucu bulunan meblağın 12’ ye bölünmesi suretiyle aylık garanti maaş hesaplanabilir.

Teknik faiz üzerinden elde edilen gelirler de ilave maaş olarak ödenebilir.

Enflasyonist ortamlar göz önüne alınarak  maaş artışlarının sağlanabilmesi için, elde edilen toplam gelirden, garanti edilen maaş düşüldükten sonra, kalan miktarın bir kısmı ilave  maaş olarak, garanti edilen maaşla birlikte ödenecektir. Bakiyesi, gelecek yıllarda maaş artışı sağlayabilmek için matematik rezerve ilave edilecektir.

Yukarıdaki ilkeler doğrultusunda emekli aylığının bağlanması ve toplu olarak ödenmesine ait ayrıntılar yönetmelik ile belirlenir.

Vergi, resim ve harçlar ile sair giderlerden üyeler sorumludur. Bu giderlere ilişkin her türlü kesintiler Vakıf tarafından yapılır.

GELİR VE NEMALARIN DAĞITIMI

MADDE  9

a) Üyenin fona ödediği emeklilik aidatları v.s. ödemelerine ait nemalar ve bu fondaki birikimleri işletilmesi neticesi doğan nemalar, her yıl hesap dönemi sonunda birleştirilerek üyenin toplam neması tespit edilir.

Hesap dönemi sonu itibariyle üyenin fondaki mevcut birikimi göz önüne alınarak günlük adat sistemine göre bulunacak nema dağıtım katsayısına bağlı olarak nema dağıtımı yapılır. Dağıtım neticesi hesaplanan bu miktarlar üyelerin mevcut birikimlerine ilave edilerek bir sonraki hesap dönemine aktarılır.

b) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından vakfa yapılacak her türlü bağışlardan bütçe fazlası olarak belirlenen rakam üyelere eşit olarak dağıtılır.

c) Nema dağıtımından önce, nemalardan ve tüm gelir payları üzerinden kanunen alınması zorunlu bulunan her türlü katılım payları, riziko primi, zorunlu ödemeler ve masraflar kesilir, bakiye nema dağıtım usulü ile üyelerin hesaplarına intikal ettirilir.

EMEKLİ AYLIĞI SEÇENEKLERİ

MADDE 10

İlave gelirin dağıtımı ve ilave maaşın hesaplanması ile ilgili olarak üyeler aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilir:

A) Bu seçenekte ilave gelirin (toplam gelirden garanti maaş olarak ödenecek miktar çıkarılarak geriye kalan kısmın) %5’i ilave olarak dağıtılır. Buna göre garanti maaşla birlikte toplam gelirin %21 i maaşa dönüştürülüp, üyeye ödenirken bakiyesi olan %79’u rezerve ilave edilir.

B) Bu seçenekte ilave gelirin (toplam gelir-garanti maaş ) %30’u ilave maaş olarak ödenir. Buna göre garanti maaşla birlikte toplam gelirin %42’ si maaşa dönüştürülüp üyeye ödenir. Bakiyesi olan %58’ i rezerve ilave edilir.

C) Seçenekte ilave gelirin ( toplam gelirden garanti maaş olarak ödenecek miktardan çıkarılarak geriye kalan kısmın) %50’ si ilave maaş olarak dağıtılır. Buna göre garanti maaşla birlikte toplam gelirin %58 i maaşa dönüştürülüp üyeye ödenirken bakiyesi olan %42’ si rezerve ilave edilir.

RİZİKO FONU

MADDE- 11

Vakıf üyeliği sistemini gelecek yıllarda desteklemek veya seksenbeş yaşın üzerinde emekli maaşı alan üyelerin rezervine katkıda bulunmak veya ilerlemiş yaşlarda olan çalışanların Vakıf üyeliği sistemine katılmasını cazip hale getirmek yahut muhtaç hale düşenlere yardım etmek amacı ile, fon mevcudundan her hesap dönemi sonunda elde edilen nemaların %2’ si riziko fonunda toplanır. Bu fon vakfın toplam rezervinin %20’ sini geçemez.

Vakıf üyeliği sisteminde teknik faizin altında nema sağlanması halinde, zarar söz konusu olacağından, aktüeryal açıklar riziko fonunda veya sonraki yıllarda sağlanacak fazla gelirlerle kapatılabilir.

Üç yıl üst üste zarar edilmesi halinde aktüeryal hesaplar incelenerek gerekli önlemleri Yönetim Kurulu alacaktır.

VAKFIN ÜYELERİ

MADDE 12

Sosyal Sigortalar Kurumu veya ilgili sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak; T.C.hudutları dahilindeki noterlik dairelerinde, noter odalarında, birlik, vakıf merkez ve birimlerinde çalışanlar ile bunlardan emekliye ayrılmış olup vakıf kurullarınca hazırlanmış form ve beyanname ile üye olmayı yazılı olarak talep ve taahhüt ederek giriş ve normal

aidatını ödeme mükellefiyetini yerine getirdikleri tarihten itibaren, yönetim kurulu kararı ile vakıf üyesi olurlar.  Üye olma başvuruları (1) ay içerisinde yönetim kurulunca karara bağlanarak neticesi ilgiliye duyurulur.

ÜYELİĞİN SONA ERİŞİ

MADDE 13

a) Vakıf üyesinin ölümü, emeklilik, istifa ve ihracı ile üyeliği sona erer. Vakıftaki üyeliği sona eren üyenin borçları muaccel olur ve vakıftaki alacaklarından mahsup edilir. Alacak hakkına sahip olmayanların ise bakiye borçları idari ve kanuni yollarla tahsil edilir.

b) Vakıf üyeliğinden istifa eden üyenin bir defaya mahsus olmak üzere tekrar vakfa üyelik kaydı  Yönetim Kurulu’nun vereceği karar ile kesinleşir. Tekrar ayrılması halinde 3. defa üyeliğe kabulü mümkün olamaz.Vakıftan ayrılıp da yeniden üyelik hakkını kazananlar, evvelce vakıftan geri almış oldukları aidat ve nemalarla diğer mükellefiyetler tutarını, vakıftan ayrı kaldığı sürede ödemeleri gereken aidat toplamını, vakıf yönetim kurulunca tespit edilecek faiz oranı ve ödeme şartları çerçevesinde vakfa ödemek zorundadırlar.

c) Muvazzaf askerlik görevini yapmak üzere, işyerindeki  görevinden ayrılanlar ve vakıf üyesi iken iş akdinin feshedilmesi, üyenin veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastalanması, doğal afetlere maruz kalması vb., hallerde emeklilik sandığındaki birikintilerini çekmemesi kaydıyla  üyenin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulunun onayıyla üyeliği dondurulabilir.Dondurulan üyeliğinin  devamı için yazılı müracaatı halinde, Vakıftan ayrı kaldığı süreye ait geriye yönelik borçlanma, tekrar üyeliğe devam ettiği tarihte geçerli olan aidat miktarı üzerinden hesaplanır ve ödeme şartları Yönetim Kurulu’nca onaylanır.

d) Üyelik hak ve menfaatleri hiçbir suretle başkasına devir, temlik ve terhin edilemez, teminat olarak gösterilemez. Bu husustaki her türlü sözleşme ve taahhütler hükümsüzdür.

e) Üyeler, yazılı başvuruları ile üyelikten ayrılabilirler.

f)  Vakıf üyesinin bu vakıf senedi ve yönetmelik hükümlerine uymaması, vakıf ile olan ilişkilerde iyi niyet kuralları ile bağdaşmayacak davranışlar göstererek vakfın amaç ve menfaatlerine zarar vermesi veya sair sebepler neticesinde ilgili organlar tarafından verilen ihraç kararı ile üyeliğine son verilir.

g) Aidatlarını geçerli bir neden olmaksızın bir takvim yılında peş peşe üç defa ödemeyen ve kendilerine yapılan uyarıya rağmen defaten ödemeyenler, üyelik haklarını kaybederler.

Bu durum karşısında üyeliğine son verilen ve üyelik haklarını kaybeden veya ihraç edilen üyeye, Emeklilik Sandığı’nda biriken parası neması ile ödenir. Kesin hesabın çıkarılamaması halinde öncelikle avans, bakiye alacağı ise hesap dönemi sonunda neması ile birlikte kendisine ödenir.

h) Vakfın tüzel kişiliğe sahip olması nedeniyle giriştiği her türlü faaliyetlerden, üyeler şahsen sorumlu değildir. Vakfın malları ve varlığı üzerinde üyelerin şahsi hakları bulunmamaktadır. Bu nedenle üyenin şahsi borcu dolayısıyla vakfa karşı kovuşturma yapılamaz ve vakıf mallarına başvurulamaz.

VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

MADDE  14

Türk Medeni Kanunu’nda değişiklik yapan 903 sayılı Kanunun 4. maddesi ile bu kanunun uygulamasını gösterir, Tüzüğün 37. maddesi hükmü uyarınca;

Vakıf üyelerinin ödedikleri aidatların en çok %20’si, Yönetim ve yönetim sürdürme giderleri ile ihtiyat ve vakıf mal varlığını artıracak yatırımlarla emeklilik dışındaki vakıf faaliyet ve amaçları için, en az %80’ ise Emeklilik Sandığı’na tahsis ve sarf olunur.

Ancak, vakfın diğer gelirleri (üye aidatları hariç) vakıf giderlerine ayrılan %20’ lik paya ilave edilir.

EMEKLİ AYLIĞI BAĞLAMA VE TOPTAN NEMA ÖDEME HALLERİ

MADDE   15

Aşağıdaki istisnalar saklı kalmak kaydı ile vakıftan toptan ödeme veya emekli aylığına hak kazanabilmek için bu senet hükümlerine göre üyenin kesintisiz  vakfa ilk aidat ödeme tarihi olan 27.05.1995 gününden başlamak üzere 10 yıl pirim ödemiş olması şarttır.

Aşağıda yazılı hususlar için, kesin hesabın yapılamaması halinde, üyenin alacağına mahsuben öncelikle avans ödenir, bakiye alacağı ise kesin hesap dönemi sonunda nemalandırılarak kendisine ödenir. Yapılacak bu ödemeler sırasında toplam rezerv aidat ve nemalarından gerekli vergi vesair kesintiler yapılır.

1- Üyenin; hastalanması, kaza geçirmesi nedeniyle mağdur olması gibi elde olmayan sağlık sorunları ile üyelikten ayrılmak istemesi halinde, tam teşekküllü hastaneden alınacak heyet raporunun ibrazı üzerine içinde bulunulan hesap dönemi sonuna kadar beklenir. Bu hesap dönemi sonunda vakıfta bulunan tüm birikimleri, aidatlar ile nemaları birleştirilerek kesintiler düşüldükten sonra kalan miktar toptan ödenerek üyenin Vakıf üyeliği sistemi ile  ilişiği kesilir.

Bu bent de sayılan haller sonucunda görevinden ayrılmak durumunda kalan üyenin birikiminin, emekli aylığı almak için yeterli bulunması halinde ve isteği üzerine üyeye emekli maaşı da bağlanabilir. Burada rezerve üye tarafından yapılacak her türlü ödemeler ve teslimatlar ile birikimini artırması mümkündür.

2- Üyenin ölmesi halinde, vefat tarihinden itibaren ilk hesap dönemi sonuna kadar öncelikle avans olarak, hesap dönemi sonunda kesin hesap yapıldıktan sonra  üyenin toplam rezerv, aidatlar ve nemalarından gerekli kesintiler düşüldükten sonra kalan miktar kanuni mirasçılarına toptan ödeme şekli ile ödenerek üyenin hesabı kesilir.

Ancak mevcut rezervin sağ kalan eşe intikali ile yeterli bir miktarın birikmiş olması halinde isteğe bağlı olarak sağ kalan eşe emekli aylığı bağlanabilir. Bu durumda sağ kalan eşin rezervini artırabilmek için her türlü ödeme ve teslimatlar yapması mümkündür.

3- Üyenin kendi isteği ile üyelikten ayrılması halinde vaki müracaat üzerine,  toplam rezervi neması ile birlikte kesintiler düşüldükten sonra kendisine ödenir.

4- Vakfa üyeliğin özendirici olması ve amaçlarına hizmet etmesi bakımından kaza, hastalık ve sair herhangi bir sebeple maluliyete uğrayan üyenin sağlık kurumundan alınan raporla fiilen çalışamayacağının anlaşılarak görevinden ayrılmak zorunda kalması dolayısıyla muhtaç duruma düştüğü saptanan üyelere, vakıftan emekli aylığı bağlanmasını istemeleri halinde ve bu tarihte birikmiş rezervlerinin %10 oranına kadar riziko fonundan katkıda bulunmaya yönetim kurulu yetkilidir.

5- Üç yılını doldurmayan üye Emeklilik Sandığı’ndan kredi talebinde bulunamaz. Kredinin geri ödenmesi yönetmelikle belirlenir.

ÖLÜM TAZMİNATI

MADDE 16

a) Ölüm tazminatını karşılamak üzere vefat eden her üye için kalan üyeler aylık asgari  aidat miktarının %50 si tutarında olmak üzere ölüm aidatı öderler.

b) Ölüm tazminatı vefat eden üyenin vefat ettiği yıla ait aylık aidat miktarının 250 katıdır. Ölüm tazminatı ölümü tevsik eden belgelerin vakfa verilişinden itibaren %50’si kadar avans olarak, bakiyesi hesap dönemi sonunda yasal kesintiler yapıldıktan sonra kanuni mirasçılarına ödenir.

c) Yukarıdaki fıkraya göre ölen üyenin menfaattarlarına tazminat ödenebilmesi için gömme izin belgesinin ve gaiplik kararının resmi mercilerden alınacak ölüm raporu ve hükmen ölüm belgesinin veraset ilamının aslı veya onaylanmış örneklerinin, varsa vasiyetnamelerinin vakfa verilmesi şarttır.

d) Üye, aylık birim aidat miktarından ölüm yardımı kesilerek nemalandırılır.

HESAP DÖNEMİ

MADDE-17

Vakfın hesap dönemi ocak ayının birinde başlar aralık ayının son günü sona erer.

VAKIF ORGANLARI

MADDE 18

Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir:

a- GENEL KURUL

b- TEMSİLCİLER KURULU

c- YÖNETİM KURULU

d- DENETİM KURULU

e- ONUR KURULU ,

olup bu kurullardan herhangi birisine seçilen üyeler, diğer kurullarda görev alamazlar. Şu kadar ki; Vakfın Yönetim Kurulu’ndan Temsilciler Kurulu’na seçilen iki üye bu kurala tabi değildir.

GENEL KURUL

MADDE 19

Bu senette yazılı hükümlere göre vakıf üyeleri veya vakıf üyeleri tarafından seçilen delegelerin toplanması ile oluşur.

Vakfın merkez organlarında görev alan asıl üyeler kendi dönemlerini teşkil eden Genel Kurullarda doğal delege olarak hareket ederler.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 20

Genel Kurul, Vakfın en yüksek karar organıdır. Genel Kurul’un görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Vakıf merkez Yönetim Kurulu’nu seçmek,

b) Denetim Kurulu’nu seçmek,

c) Temsilciler Kurulu’nu seçmek,

d) Onur Kurulu’nu seçmek,

e) Vakıf Yönetim  Kurulu’nca hazırlanan faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporlarını görüşüp incelemek, ibrası konusunda karar vermek,

f)  Vakfın, Temsilciler ve Onur Kurulu raporlarını görüşüp incelemek ve ibra etmek,

g) Yönetim, Denetim, Temsilciler veya Onur Kurullarınca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek karara bağlamak,

h) Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek, bilançoları ve aktüeryal hesapları incelemek, gerekli tedbirleri ve kararları almak,

ı) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave değişiklikler yaparak, vakıf senedini tadil etmek, vakfın fesih ve tasfiyesine karar vermek,

j)   Vakfın faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,

k) Vakıf organlarında görev alan üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse hangi kurul üyelerine verileceğini ve miktarını belirlemek, 

l)  Seçimin gizli ya da açık oy usulü ile yapılmasına  karar vermek. 

Vakıf Genel Kurulu, Yönetim Kurulu’nun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda, 903 Sayılı Kanunun uygulanmasını gösterir Tüzük hükümleri itibarı ile azil sebeplerinin oluşması halinde mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden alabilir.

GENEL KURUL TOPLANTI ZAMANI, TOPLANTI VE KARAR NİSABI

MADDE 21 

Genel Kurul aşağıda yazılı hallerde toplanır: 

a) Genel Kurul her 3 (üç) yılda bir MAYIS ayı içerisinde OLAĞAN olarak toplanır.

b) Genel Kurul ayrıca;

1) Temsilciler Kurulu’ nun (gerekçeli) kararı,

2) Yönetim Kurulu’ nun (gerekçeli) kararı,

3) Denetim Kurulu’ nun ( gerekçeli kararına dayalı) isteği,

4) Delegelerin 2/3’ ünün (gerekçeli) yazılı isteği,

5) Vakıf üyelerinin 1/10’ nun yazılı isteği üzerine OLAĞANÜSTÜ toplanır.

(1), (3), (4) ve (5) fıkralarındaki istek doğrudan doğruya Yönetim Kurulu’na yapılır.Yönetim Kurulu bir ay içerisinde; toplantı gerekçesini, tarihini, saatini, yerini kararla tayin ve tespit etmek zorunda olup Genel Kurulu toplantıya çağırmaktan kaçınamaz.

 

Yönetim Kurulu bir ay içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı kararını almadığı takdirde, Temsilciler Kurulu’nun (gerekçeli kararı ve gündemi içeren) daveti üzerine olağanüstü toplanır.

Genel Kurul toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 30 gün önce mahalli gazetelerden herhangi birinde bir gün ilan edilir. Üyelere veya genel kurulu oluşturacak delegelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcisinin, Vakıf Genel Kurul toplantısında hazır bulunması zorunludur. Temsilci bulunmasıyla ilgili olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce belirlenecek miktarda ödeme vakıf tarafından yapılır.

Genel Kurul toplantılarının yapılabilmesi için genel kurul delegelerinin salt çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması şarttır.

Bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı bir gün sonra yapılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Olağan ve olağanüstü toplantılarda ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile vakıf üyelerine ve vakfa yükümlülükler, sorumluluklar yükleyecek, senet, senet değişikliği, ödeneklerin artırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

Genel Kurul karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin ve delegenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, genel kurula katılacaklardan bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Genel Kurul Başkanlık Divanı

MADDE 22

Delegeler, tespit edilen gün ve saatte ilan edilen yerde toplanarak Genel kurulu teşkil eder.

Toplantı, vakfın Yönetim Kurulu Başkanı veya başkan vekili tarafından açılarak genel kurula başkanlık etmek üzere delegeler arasından bir başkan, iki katip seçilmek sureti ile başkanlık divanı kurulur.

Başkanlık divanı seçimleri açık oylama ile yapılır. Çoğunluğun oylarını alanlar bu divanı teşkil ederler.

a) Toplantıya ait formalitelerin vakıf senedi hükümlerine uygun olarak  yapılıp yapılmadığını inceler,

b) 21. Madde gereğince çoğunluğun olup olmadığının anlaşılması için, toplantıya katılan delegelerin yoklamasını yapar,

c) Çoğunluğun mevcut, formalitelerin tamam olduğunun anlaşılması üzerine durum hazır olanlara bildirilerek, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilir,

d) Genel Kurul’ca yapılacak seçimlerin gizli veya açık  oylama ile yapılmasını Genel Kurul’un onayına sunar,  seçimlerin tasnif ve sonuçlarını ilan eder,

e) Genel Kurul’da yapılacak görüşmelerde alınan kararlar tutanağa geçilir. Tutanak, Başkanlık Divanı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden katılan temsilci tarafından imzalanır. Lüzumu kadar nüshası Yönetim Kurulu’na verilir.

TEMSİLCİLER KURULUNUN OLUŞUMU

MADDE 23

a) Temsilciler Kurulu görev süresi 3 yıldır.

b) Temsilciler Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 5 üye ile Yönetim Kurulu’nun kendi arasından seçeceği 2 üyenin katılımı ile 7 üyeden  oluşur.

c) Temsilciler Kurulu; bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve dört üyeden teşekkül eder.

d) Temsilciler Kurulu yılda en az 2 defa olağan olarak toplanır.  Ayrıca Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Onur Kurulu’nun gerekçeli  kararına dayalı talep üzerine lüzum görüldüğü ahvalde olağanüstü  toplanır.

TEMSİLCİLER KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 24

a) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık bütçe ve çalışma programlarını incelemek, değiştirmek ve onaylamak,

b) Program ve bütçe uygulamalarını ve bilançoyu incelemek ve bu konudaki görüşlerini yılın olağan toplantısında karara bağlamak ve sonucunu genel kurula raporla bildirmek,

c) Yönetim Kurulu’nun bu vakıf senedi gereğince vakfın çalışmaları ile ilgili olarak hazırlayacağı yönetmelikleri inceleyip onaylamak. Yönetmelikler hakkında görüş, tavsiye veya tenkitlerde bulunmak,

d) Temsilciler Kurulu’nun bütçe ve plan uygulamalarını ve bilançoyu incelemesi, Yönetim Kurulu’nun ibrasını gerektirmez. Genel Kurulu bağlamaz. Temsilciler Kurulu üyeleri ibra, görev ve sorumluluklarından dolayı Yönetim Kurulu’nun tabi olduğu konularda uygulanan hükümlere tabidir.

e) Temsilciler Kurulu’nun toplantı ve karar çoğunluğu, oy kullanmaları ve tutanakları hakkında 25.maddenin (c)  ve (d ) fıkrası usulü uygulanır.

YÖNETİM KURULU

MADDE 25

a) Vakıf Yönetim Kurulu, genel kurulca (3) yıllığına seçilecek (5) asil ve (5) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin genel kurul üyesi veya delegesi olması zorunludur.

Yönetim kuruluna seçilecek üyelerden en az 3’ünün Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet etmeleri şarttır.

Vakıf merkez, şube, temsilcilik ve irtibat bürolarında çalışan vakıf memurları ve vakıf personelleri yönetim kurulu üyeliğine seçilemez.

Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında gizli veya açık oylama ile Başkan, Başkan Vekili, Genel Sekreter, Mali Sekreter, Üye İlişkileri Sekreteri seçilerek görev taksimi yapılır.

b) Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağırılır.

 

c) Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (3) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.

 

d) Yönetim Kurulu; Başkanının veya kurul üyelerinden ikisinin isteğiyle toplanır.  Toplantı yeter sayısı (4) olup kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır. Verilen karara muhalif olan üyeler, muhalefet şerhini gerekçeli olarak bir gün içinde yazarak imza eder.

 

 

 

    YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

    MADDE 26

 

Yönetim Kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

 

Bu sıfatla Yönetim Kurulu;

 

a) Vakfın amacı doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular,

 

b) Genel Kurulca belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını, gerekçeleri ile vakıf senedi tadil tasarılarını hazırlar ve genel kurulun onayına sunar,

 

c) Vakıf, malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar,

 

ç) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemleri yapar,

 

d) Görev yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, Vakıf (İdari) Genel Sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir. Gerektiğinde personel ve idari hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesi için vakfı borç altına sokmayacak konularda sekreterya görevlilerinden müdür ve amir sıfatındaki yeterli sayıdaki kişilere evrak imzalama yetkisi verir,

 

e) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir,

 

f) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Vakıf birimlerinin açılmasına ve açılmış olanların kapatılmasına, birimlerin hangi bölgelere bağlanacağının tayin ve tespitine, lüzumunda birim açılamayan bölgelerdeki üyelerin delege addedilmesine karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar,

 

g) Vakfa önemli hizmetleri geçen kişileri vakıf organlarında kurul üyelikleri veya vakıf merkez ve birimlerinde idari konumlarda vakıf personeli olarak istihdam edilmek üzere, genel kurula teklifte bulunur,

 

ğ) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar,

 

h)  Genel Kurul’un kabul ettiği bütçeyi uygular,

 

ı)  Genel Kurul toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir,

 

i) Genel Kurul toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu, gelir-gider bilançolarını ibraya sunar,

 

j) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar,

 

k) Vakıf üyelerinin vakıfla olan ilişkilerinin, üyeliklerinin devamını, üyelikten ayrılma, Vakıftan çıkarılma, Vakfın üyelerine ödemede bulunma, Vakıf aidatlarını belirleme konuları ile üyelerin Vakıftaki varlıkları vergilerin aidiyeti, Vakıf seçimleri ve Vakıf senedinde ön görülen sair konularla alakalı yönetmelikleri hazırlar,

 

l) Vakfın kaynaklarından elde edilecek gelirlerin tahsis şekline ve bunların dağılımına ilişkin kararlar alır ve Vakıf Müdürlüğü’nün ihtiyaçları doğrultusunda, yetkililere satın alma sarf yetkisi verir,

 

m) Gerek gördükçe vakfın aktüeryal hesabını yaptırır ve sonucunu Genel Kurul’a sunar,

 

n) Vakfa üye alınmasına karar verir. Onur Kurulu kararlarını uygular,

 

o) Her türlü Know How (Teknik beceri), patent vesair haklar satın alır, satar, kiraya verir veya kiralar, finansal kiralama sözleşmeleri yapar,

 

ö) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden amacı doğrultusunda menkul, gayrimenkul ve para bağışını kabul eder,

 

p) Vakfın amacının gerçekleştirmesine yönelik yayın faaliyetlerinde bulunur, kongre, kurs ve seminerler düzenler,

 

r) Vakıf senedindeki harcamalara ilişkin bütçe yapar,

 

s) Çalışmalarında lüzum ve zaruret gerektiren kimseleri çalıştırır ve bunların ücretlerini saptar, 

 

ş) Günün şartlarına göre sosyal güvenlik yardımlarını, üyelerinden aidat, prim gibi alınacak miktarları belirleyip Genel Kurul’un onayına sunar,

 

t) Üyelerden toplanan primlerin yatırıma dönüştürülmesi ve gelir sağlanması bakımından devlet tahvili, repo, ters repo ve hazine bonosunda değerlendirir, ülke genelindeki ödenmiş sermayelerinin sıralanmasında ilk yirmi bankadan faiz gelirleri elde eder,

 

u) Vakıf işlerini yürütmek üzere merkez ve vakıf birimlerinde ve hizmeti kimler vasıtasıyla ne şekilde yürüteceğini talimat ve iç genelge ile belirler,

 

v) Vakıf çalışmaları ile ilgili olarak iç tüzük ve yönetmelikler hazırlayarak, temsilciler kurulunun onayına sunar,

 

y) Genel Kurul’ca alınan kararları, vakıf birimleri ile üyelerine yazılı olarak duyurur,

 

z) Vakfın mal durumunu Vakıflar Genel Müdürlüğü’ndeki siciline tescil ettirir.

 

 

 

 

 

VAKFIN TEMSİLİ

 

MADDE 27

 

a) T.C. resmi ve hususi dairelerinde, kamu kurumu ve kuruluşlarında, adli ve idari makamlarda, bankalarda, hakiki ve hükmi şahıslar ile sair makam ve merciler nezdinde vakfı

 

yönetim kurulu temsil ve ilzam eder. Vakfı temsil ve ilzama, imza vaz’ına yetkili olanlar Yönetim Kurulu kararı ile tayin ve tespit olunur.

 

b) Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi için, vakfı borç ve taahhüt altında bulunduracak senet, sözleşme, mukavele, protokol, taahhütname, muvafakatname,  beyanname ve benzeri iş ve işlemlerin ifası ve ikmalinde, Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekilinin imzasının yanında diğer yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisinin vaz edeceği imza olmak üzere MÜŞTEREK İMZA ile vakıf temsil ve ilzam olunur.

 

c) Yönetim Kurulu kararlarına dayanılarak yapılan idari iş, işlem ve muamelatlarda, resmi yazışmalarda, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya Genel Sekreterden herhangi birisinin imzası yeterlidir.

 

d) Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur veya memurlarından herhangi bir veya birkaçını, vakıf  birimlerini temsile yetkili olanlardan herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

 

 

 

DENETİM KURULU

 

 MADDE 28

 

a) Denetim Kurulu, Genel Kurul adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.

 

b) Denetim Kurulu, Genel Kurul’ca vakıf üyelerinden veya delegeler içinden (3) yıl için seçilecek (3) asil (3) yedek üyeden oluşur. Herhangi bir sebeple ayrılan asil üye yerine yedek üye göreve çağırılır.

 

c) Kurul üyeleri; aralarından birisini başkan seçer, herhangi  bir nedenle yeniden seçime gidilmesi halinde Denetim Kurulu’nun görevi de sona erer.

 

 

 

DENETİM KURULU’ NUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

 MADDE 29

 

a) Denetim Kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, genel kurul toplantısından en az (15) gün önce Genel Kurul’a gönderilmek üzere Yönetim Kurulu’na verilir.

 

b) Denetçiler, Genel Kurul’a verilecek raporun dışında, her yıl vakfın mali durumu hakkında bilanço çıkartıldıktan sonra bir rapor düzenlemekle yükümlüdür.

 

c) Denetçiler istedikleri takdirde, Yönetim Kurulu toplantılarına bilgi edinmek için katılabilirler. Ancak oy kullanamazlar.

 

 

 

ONUR KURULU

 

MADDE 30

 

a) Onur Kurulu, Genel Kurul’ca vakıf üyeleri veya delegeleri arasından, seçilerek (3) asil ve (3) yedek üyeden oluşur. Üç yıl süre ile seçilir.

 

b)    Kurul üyeleri kendi arasından birisini başkan seçer ve kararları oy çokluğu ile alır.

 

Yönetim Kurulun’un göstereceği lüzum üzerine toplanır.

 

 

 

ONUR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

 MADDE 31

 

a) Üyelerden vakıf senedi hükümlerini yerine getirmeyenlerle, vakfa karşı görevlerini yapmayanlar, vakfın sahip bulunduğu mallar ile tesislere zarar verenler, sırları açıklayanlar, vakıf ile husumet yaratanlar, vakfı maddi zarara uğratanlar hakkında, aşağıdaki sıralamada tercih ve takdir ettiği hususta, Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak yönetmelikte belirtilen fiillerden dolayı karar ve cezaları verebilir:

 

1- Uyarma,

 

2- Kusur bildirme,

 

3- Fiilin derecesine göre 1 yıla kadar vakfın sağladığı ya da sağlayacağı yardımlardan yararlanmasını önleme,

 

4- Vakıf üyeliğinden  İHRAÇ.

 

Onur Kurulu’nca verilen kararlar 15 gün içerisinde Yönetim Kurulu’nca  ilgiliye tebliğe çıkarılır.

 

Onur Kurulu’nca hakkında karar verilen üye, tebellüğ tarihinden  itibaren  15 gün içerisinde Onur Kurulu’nun kararına  itiraz edebilir.

 

Yukarıda yazılı 1. ve  2. bentlerinden dolayı verilen cezalar itiraz üzerine tekrar görüşülüp karara  bağlanır ve verilen bu karara itiraz edilemez.

 

Yukarıda yazılı 3.ve 4. bentlerden dolayı verdiği cezalar sebebiyle üyelerin itirazlarının Onur Kurulu’nca reddi halinde  ilgili üye, kararın Genel Kurul’da görüşülmesini talep edebilir.

 

Bu takdirde Genel Kurul’un vereceği kararlar kesindir.

 

b) Yönetim Kurulu’nca kendisine yazılı olarak bildirilen konuları (2) ay içerisinde gerekçeleriyle karara bağlar ve sonucunu Yönetim Kurulu’na verir.

 

c)  Vakıf organlarınca  hazırlanacak seçim yönetmeliğini uygular ve denetler.

 

Bu vakıf senediyle verilen diğer görevleri yapar.

 

 

 

 

 

SEÇİM SİSTEMLERİ

 

 MADDE-39

 

a) T.C.hudutları dahilindeki; noterlikler, vakıf birimleri, noter odaları ve birlik çalışanlarının bulunduğu mahaller birer SEÇİM ÜNİTESİ’ dir.

 

b) Her bir NOTER ODASI’na bağlı noterliklerin bulunduğu ve vakıf birimlerinin bulunduğu mahaller birer SEÇİM BÖLGESİ’dir.

 

c) Birlik mahalli Ankara Seçim Bölgesi’ne bağlıdır.

 

d) Seçim Kurulu; Onur Kurulu üyelerinden oluşur.

 

 

 

VAKIF GENEL KURULU DELEGESİ SEÇİMİ VE DELEGELİĞİN  SONA ERME HALLERİ

 

 MADDE- 40

 

a) Delegeler (3) yıl için seçilir.

 

b) Olağan Genel Kurul toplantısı için yeniden delege seçimi yapılır. Delege seçimi merkezdeki ve bölgedeki üye sayısının 1/10’u asil, 1/10’u yedek delege olmak üzere seçilirler. Seçildikten sonra başka seçim çevresine tayin edilen istifa eden veya görevinden ayrılan (vakıf üyeliğini devam ettirme halleri ayrık olmak üzere) asil delegenin yerine genel kurula yedeği katılır. Delegeler görevlerini bizzat kendileri yaparlar. Seçim çevresinde belirlenen delegeler hakkında bir tutanak düzenlenerek ilgililerce imzalanıp vakfa gönderilir.

 

c)  Ancak, Olağanüstü Genel Kurul için ayrıca delege seçimi yapılmaz.

 

d) Vakıf birimlerinde ücretli istihdam olunan vakıf personeli olan üyeler delege seçilemezler.

 

e)  Vakıf Genel Kurulu tarafından seçilen tüm organlardaki asil üyeler; Genel Kurul’un o dönemdeki doğal delegesidir. Görev sürelerinin bitiminde delegelilikleri sona erer.

 

 

 

 

 

 

 

GENEL KURULA KATILAN DELEGELERE ÖDENECEK HARCIRAH VE GİDERLER

 

 MADDE-41

 

Ankara dışından vakıf genel kuruluna katılmak için gelen delegelere yol masrafları, konaklama ve yemek giderlerini karşılamak üzere harcırah verilir. Ancak, hava yolları ile ulaşım ücreti verilmez. Gerçek giderler ile toplantı süresince (iki günü geçmemek üzere) üyenin aylık vakıf aidatı tutarında harcırah ödenir. Vekaleten oy kullanma durumunda vekalet veren  için yol masrafı ve  harcırah ücreti ödenmez.

 

 

 

VAKFIN SÜRESİ

 

MADDE 42

 

Vakıf  süresiz  kurulmuştur.

 

 

 

GİZLİLİK

 

MADDE 43

 

Vakıf Yönetici, Denetleme, Onur Kurulu üyeleriyle vakıf personeli kurucular ve temsilciler  görevlerini yaparken, üyeler ve bunların ailelerinin özel durumları hakkında öğrendikleri bilgiler ve sair bilgileri çok sıkı bir gizlilikle saklamak zorundadırlar.

 

 

 

BİLDİRİM

 

MADDE 44

 

Vakfa üye olanlar en geç bir ay içinde nüfus cüzdanı örneğini ve vakıf senedinde;  “Öngörülen koşullar ile daha sonra yapılması zaruri değişiklikleri aynen kabul ettiğini, maaşından öngörülen vakıf aidatlarının kesilmesine itirazı bulunmadığını, aidatların kesildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde vakıftaki hesaplara intikalini sağlayacağına dair” taahhütnamesini imzalayarak, imzanın kendisine ait olduğunu daire amiri veya resmi yazışmalara aracı olan makama onaylattıktan sonra vakıf merkezine göndermeye mecburdur. Adres değişikliklerini  en geç 15 gün içerisinde vakfa bildirmek zorundadır.

 

 

 

ZAMAN AŞIMI

 

MADDE 45

 

Bu vakıf senedinden doğan haklar, doğduğu tarihten itibaren 5 yıl içerisinde talep edilmediğinde, zaman aşımına uğrar. Bu halde ilgilinin mevcut rezervi riziko fonu hesaplarına aktarılır.

 

 

 

YAŞ

 

MADDE 46

 

Üyelerin eşleri ve çocuklarının vakfa üye oldukları tarihte nüfus kütüğünde yazılı olan doğum tarihleri dikkate alınır. Üye olma tarihinden sonra vaki yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz. Nüfusta doğum tarihinin ayı ve günü yazılı olmayanlar 01 Temmuzda, günü yazılı olmayanlar ayın ilk günü doğmuş sayılırlar.

 

 

 

FESİH VE TASFİYE

 

MADDE 47

 

Genel Kurul tarafından vakfın feshine karar verildiği takdirde; vakfın malvarlığı, vakfın vergi ve borçları ödendikten sonra kalan kısım her üyenin birikmiş rezervi ile orantılı olarak üyelere ve hak sahiplerine paylaştırılır. Vakfın varlıkları benzer amaçlı kurulmuş başka bir vakıf varsa o vakfa genel kurul kararıyla devredilebilir.

 

Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya genel kurul üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.

 

Genel Kurul kararı dışında vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde dahi aynı usul ve işlemler yapılır.

 

 

 

 

 

Geçici Madde-1

 

İş bu tadil tasarısının onanması ve tescili ile ilgili yasal düzenlemeleri yapmaya, Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

 

 

Geçici Madde-2

 

İş bu tadil tasarısının onaylanması ve tescili ile önceki vakıf senedi hükümleri yürürlükten kalkar.  

 

Vakıf değişiklik senedinin 18.Maddesinin (f) ve (g) bentlerinin ve bunlarla ilgili diğer ,32,33,34,35,36,37 ve 38.Maddeleri senet metninden çıkarılmıştır

Okunma 9716 defa Son Düzenlenme Perşembe, 23 Ocak 2014 11:51Bülbülderesi Caddesi No:26/9 Küçükesat/Ankara Tel:0312.4341479 Faks:0312.4343589